اعلانات سایت

در ارتباط با آزمون پایانی

در ارتباط با آزمون پایانی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان می رساند. ورود به آزمون از ساعت 9 تا ساعت 11 امکان پذیر است و مدت زمان آزمون براساس برنامه زمانی هر آزمون تنظیم شده است. سوالها و گزینه های آنها توسط سامانه برای شرکت کنندگان عوض می شود. هر سوال برای هر شرکت کننده فقط یکبار در صفحه به صورت تک تک قابل مشاهده است و برگشت به سوالات قبلی وجود ندارد.