اعلانات سایت

به اطلاع مهارت آموزان گروه نهم و دهم می رساند

به اطلاع مهارت آموزان گروه نهم و دهم می رساند

by رضا عمادی -
Number of replies: 0

کلاس جبرانی درس پژوهش و توسعه حرفه ای به شرح ذیل می باشد

گروه نهم پنج شنبه مورخ ۲۸ اسفندماه۱۳۹۹ ساعت 15الی 16:30 

گروه دهم پنج شنبه مورخ ۲۸ اسفندماه۱۳۹۹ ساعت 16:30لغایت 18