اعلانات سایت

اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان حق التدریسی سری اول و جامانده های آزمون استخدامی سالهای گذشته می رساند. فرمهای ارزشیابی مدرسین دروس پودمان اول در سامانه بارگذاری شده است. به هر سوال امتیاز 1 تا 5 برای تدریس مدرس در نظر گرفته شده است که نمره 5 عالی، 4 خیلی خوب، 3 خوب، 2 متوسط و 1 ضعیف می باشد.

مهارت آموزان قبل از شروع پودمان دوم باید فرمهای ارزشیابی را پر نمایند.