اعلانات سایت

دستورالعمل آموزشی دوره های مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل آموزشی دوره های مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

مهارت آموزان محترم باید دستورالعمل آموزشی دوره های مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش در فایل پیوست را با دقت مطالعه و رعایت فرمایند.