اعلانات سایت

اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

اطلاعیه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

از رضا عمادی در
Number of replies: 0
Number of replies: 0
 

به اطلاع مهارت آموزان حق التدریسی سری اول می رساند. فرمهای ارزشیابی مدرسین دروس پودمان دوم در سامانه بارگذاری شده است. دقت فرمائید که به هر سوال امتیاز 1 تا 5 برای تدریس مدرس در نظر گرفته شده است که گزینه عدد 5 عالی، 4 خیلی خوب، 3 خوب، 2 متوسط و 1 ضعیف می باشد.