اعلانات سایت

اصلاحیه برنامه درس فلسفه گروه 7 و گروه 21 مهارت آموزان آزمون استخدامی 99

اصلاحیه برنامه درس فلسفه گروه 7 و گروه 21 مهارت آموزان آزمون استخدامی 99

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اصلاحیه برنامه درس فلسفه گروه 7 و گروه 21 مهارت آموزان آزمون استخدامی 1399 در فایل پیوست انجام شده است.