اعلانات سایت

برنامه درس اخلاق حرفه اي دوره پودمان سوم مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

برنامه درس اخلاق حرفه اي دوره پودمان سوم مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه درس اخلاق حرفه ای دوره پودمان سوم در فایل پیوست ارائه شده است.