اعلانات سایت

اطلاعیه پودمان دوم

اطلاعیه پودمان دوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

در رابطه با پودمان دوم (مهارت های حرفه ای متناسب با رشته شغلی) دانشگاه درصدد بررسی و برنامه ریزی است و طی اطلاعیه بعدی متعاقبأ اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است اجرای این دوره با توجه به شرایط ویژه کشور در مقابله با ویروس کوید - 19 به صورت ترکیبی (مجازی- حضوری) و با محوریت روش مجازی اجرا خواهد شد. اجرای حضوری با زمان محدود و با رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود که پس از تعیین قطب های اجرای دوره و هماهنگی با آن مراکز اطلاع رسانی خواهد شد.