اعلانات سایت

اطلاعیه مربوط به همتراز شدن نمره های درس ارزشیابی یادگیری گروه 1

اطلاعیه مربوط به همتراز شدن نمره های درس ارزشیابی یادگیری گروه 1

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

بنا بر درخواست مهارت آموزان و موافقت استاد محترم درس ارزشیابی یادگیری نمره های هر دو گروه برای استاد محترم درس ارسال شده است و فرایند همتراز کردن نمره ها در دست اجراست که نتیجه آن از طریق همین مرجع اطلاع رسانی خواهد شد. خواهشمند است از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.