اعلانات سایت

اجتناب از مراجعه حضوری مهارت آموزان به دانشگاه

اجتناب از مراجعه حضوری مهارت آموزان به دانشگاه

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

متاسفانه از دانشگاه خبر می رسد برخی مهارت آموزان برای پیگیری امور به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه می کنند. با توجه به وضعیت قرمز کرونا در تهران و تعطیلی دانشگاه از هرگونه مراجعه حضوری اجتناب شود. هیچگونه پاسخ به درخواست های حضوری داده نمی شود. تنها از طریق ایمیل Maharat@sru.ac.ir درخواست کتبی ارسال نموده و پاسخ خود را دریافت نمایید.