اعلانات سایت

برنامه هفتگی 3 گروه رشته الکترونیک و مکاترونیک پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400

برنامه هفتگی 3 گروه رشته الکترونیک و مکاترونیک پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه هفتگی 3 گروه رشته الکترونیک ومکاترونیک پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400

(توسط رضا عمادی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب جمعه، 8 مرداد 1400، 12:25 صبح بوده است)