اعلانات سایت

برنامه نهایی هفتگی رشته ساخت و تولید(ماشین ابزار) پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400

برنامه نهایی هفتگی رشته ساخت و تولید(ماشین ابزار) پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

برنامه نهایی هفتگی رشته ساخت و تولید(ماشین ابزار) پودمان مهارتی تخصصی تابستان 1400 به پیوست تقدیم حضور می گردد: