اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان حق التدریسی سری دوم که برنامه ساعتی درس تخصصی و آموزش تلفیقی آنها تداخل دارد.

قابل توجه مهارت آموزان حق التدریسی سری دوم که برنامه ساعتی درس تخصصی و آموزش تلفیقی آنها تداخل دارد.

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه جدید درس آموزش تلفیقی برای مهارت آموزان حق التدریسی سری دوم در اطلاعیه قبلی درج شده است. مهارت آموزانی که برنامه ساعتی کلاس درس آموزش تلفیقی آنها با برنامه کلاس دروس تخصصی تداخل دارد، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و هر دو گروه درسی را به نماینده مهارت آموزان اعلام فرمایند. نماینده محترم این اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا نسبت به جابجایی و حل مشکل اقدام شود.