اعلانات سایت

اطلاع رسانی مهلت رسیدگی به درخواستهای تجدید نظر درس ارزشیابی یادگیری و اصول یاددهی و یادگیری

اطلاع رسانی مهلت رسیدگی به درخواستهای تجدید نظر درس ارزشیابی یادگیری و اصول یاددهی و یادگیری

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع آندسته از مهارت آموزانی که مدعی بودند به موقع پروژه درس ارزشیابی استاد نجاتی را ارسال کرده اند ولی نمره پروژه اضافه نشده است می رساند، استاد محترم درس موافقت فرمودند ایمیل ها را چک فرموده و درصورت صحت ادعا نمرات را اصلاح کنند. این مهارت آموزان نیز فقط تا ساعت 22 مورخ 1400/06/24 مهلت دارند با همان ایمیلی که قبلا پروژه را ارسال کرده اند ولی نمره منظور نشده تاریخ ارسال را به ایمیل استاد یادآوری کنند.

همچنین نمرات درس اصول یاددهی و یادگیری نیز توسط اساتید بررسی مجدد می گردد تا احیانا اگر موردی بوده برطرف شود.