اعلانات سایت

برنامه کلاسی اساتید: 5 درس تخصصی پودمان مهارتی 2-1400 گروه کشاورزی - علوم دامی هفته اول (درس تخصصی ۱)

برنامه کلاسی اساتید: 5 درس تخصصی پودمان مهارتی 2-1400 گروه کشاورزی - علوم دامی هفته اول (درس تخصصی ۱)

از مجتبي جليلي در
Number of replies: 0
مرکز آموزش الکترونیکی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی